Opłaty notarialne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. z 29 czerwca 2004 r. ze zmian.)

(wyciąg)


§ 3.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1. do 3000 zł - 100 zł
2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
7. powyżej 2 000 000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.


Rozdział 2

Czynności notarialne Oddział 1

Akty notarialne

(...)



§ 9.1.

Z zastrzeżeniem ust. 2., maksymalna stawka wynosi:

1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł
2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł
3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt. 1. i 2. albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł.
4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł
5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000 zł.
6. za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w §3 przy czym podstawą określenia tejże stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

§10.

Maksymalna stawka wynosi

1. za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł
2. za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł
3. za sporządzenie innego protokołu - 200 zł.

§10a.

1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.
2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł.
3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
4. Za wystawienie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka to 30 zł.


Oddział 2

Wypisy, odpisy i wyciągi

§12.

1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Oddział 3
Poświadczenia


§13.

Maksymalna stawka wynosi:

1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł
2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł
3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł
4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,
b) w innym celu - 30 zł
5. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

Oddział 4a
Doręczanie oświadczeń


§14.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.


Oddział 5
Protesty


§15.1.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

1. do 1000 zł włącznie - 5 zł
2. powyżej 1000 zł - 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.
3. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej w ust. 1.

Oddział 6
Inne czynności


§16.

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Rozdział 3
Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną


§17.1.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

1. w porze dziennej - 50 zł,
2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
3. Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.