Lista wszystkich aktualności

Nowe wzory formularzy KRS

Od 1 stycznia 2012 obowiązują nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Nowe formularze wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 281, poz. 1648).

Zmiany wzorów formularzy są konsekwencją nowelizacji ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przez ustawę o KRS określonego ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851).

Nowe formularze dostosowano do treści art. 38 ustawy o KRS wprowadzonej przez ustawę o zmianie ustawy o KRS, rozszerzającej zakres  informacji zamieszczanych w dziale I rejestru o adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej. W związku z tym w nowych wzorach formularzy dodano odpowiednie pola dotyczące wspomnianych danych, w części zawierającej informację o siedzibie i adresie podmiotu.

Natomiast ustawa o działalności leczniczej zmieniła nazwę jednego z rejestrów wchodzących w skład KRS na "rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowch, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W nawiązaniu do tej zmiany dostosowano wzory forumularzy wniosków o wpis danych do rejestru, w których nazwa ta jest wymieniona. Są to formularze oznaczone symbolami: KRS-W21, KRS-W22, KRS-Z21, KRS-Z22, KRS-WA, KRS-WF, KRS-WH oraz KRS-WK. W formularzach tych dododano w nazwie rejestru zwrot "oraz samodzielnych".

Ponadto w celu ujednolicenia określeń stosowanych w KRS z określeniami użytymi w KSH formularzach KRS-WE oraz KRS-ZE wprowadzono korektę odpisu pola dotyczącego posiadanych przez wspólnika udziałów.

Wzory formularzy wniosków wykorzystywanych w KRS dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości