Lista wszystkich aktualności

Zmiany w KSH: Rejestracja spółki z o.o. przez internet

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (wprowadzona ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 6 maja 2011 r.).
Nowe przepisy umożliwiają przedsiębiorcom dokonanie rejestracji spółki z o.o.  w Krajowym Rejestrze Sądowym w systemie elektronicznym w ciągu 24 godzin (choć obowiązek sądu w zakresie rozpatrzenia wniosku wynosi 7 dni) za pomocą ogólnodostępnego wzorca umowy spółki.
Ustawa nowelizująca znosi tym samym wymóg aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy.  Należy jednak pamiętać, że pozostałe umowy spółek z o.o., w szczególności zawierające indywidualne zapisy lub niestandardowe rozwiązania nadal muszą być zawarte przed notariuszem.

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Przy czym wprowadzono jednak ograniczenie w zakresie pokrycia kapitału zakładowego tak powstałej spółki do środków pieniężnych.  Natomiast podwyższenie kapitału zakładowego może już zostać dokonane w formie niepieniężnej.
Niezmiennie pozostawiono jednak obowiązek złożenia wzorów podpisów członków zarządu wobec sądu albo poświadczonych notarialnie. Wszelkie czynności w postępowaniu rejestracyjnym może dokonywać osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo, (samego pełnomocnictwa nie dołącza się  do wniosku- wystarczy powołanie się na nie, wskazujące jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 KPC),  oraz dodatkowo wyposażona w podpis elektroniczny (bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub inny podpis elektroniczny, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki).
Podpisem elektronicznym będzie opatrzona umowa spółki, lista wspólników, oświadczenie członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego - choć w tym systemie rejestracji nie ma takiego obowiązku  bowiem zarząd takiej spółki  składa w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki).