Lista wszystkich aktualności

Wyrok TK: Przepisy ograniczające podwyżkę czynszów zgodne z konstytucją

10 stycznia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Inbal Sp. z o.o. dotyczącą przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uzależniających wysokość podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu.


TK orzekł, że art. 8a ust. 4a i ust. 4b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim uzależnia wysokość podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 21 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Trybunał podkreślił, że przepisy te nie godzą w konstytucyjną zasadę ochrony prawa własności. Zdaniem sędziów, skarżąca spółka nie została wyzuta ze swojej własności. Może z tego prawa korzystać, nie jest także pozbawiona prawa do pobierania pożytków. Kwestionowane przepisy art. 8a ust. 4a i ust. 4 b są więc zgodne z konstytucją.


Ponadto TK uznał, iż  art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(dalej ustawa zmieniająca) jest niezgodny z wynikającymi z art. 2 konstytucji zasadami ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz w związku z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 21 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.
TK stwierdził, że w ustawie zmieniającej mamy do czynienia z działaniem prawa wstecz. Zgodnie bowiem z artykułem 2 tej ustawy do spraw wszczętych a niezakończonych dotyczących ustalenia przez sąd, że podwyżka czynszu albo innych opłat za używanie lokalu jest niezasadna albo zasadna, lecz innej wysokości, stosuje się przepisy powyższej ustawy. Wynika z niej nakaz stosowania przepisów w stosunku do tzw. zamkniętego stanu faktycznego, który ukształtował się pod rządami przepisów wcześniej obowiązujących. Zdaniem TK, takiej regulacji nie usprawiedliwiają żadne inne wartości konstytucyjne ani szczególne okoliczności, w których zachodziłaby potrzeba pierwszeństwa innej wartości chronionej lub znajdującej oparcie w konstytucji. Dlatego Trybunał stwierdził, że art. 2 ustawy zmieniającej narusza tym samym bardziej ogólną zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.


Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Sygn. akt: SK 25/09

Źródło: Trybunał Konstytucyjny