Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Osoba spoza wspólnoty mieszkaniowej może występować w sądzie

16 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której uznał, iż wynikający z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) wymóg posiadania licencji zarządcy nie dotyczy członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wybranego spoza grona właścicieli lokali.
Uchwała ta została wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie, który rozpatrywał spór powstały w jednej ze wspólnot mieszkaniowych.
W przedmiotowej sprawie właściciel lokalu nie płacił w pełnej wysokości zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa wystąpiła przeciwko niemu do Sądu Rejonowego i uzyskała wyrok zasądzający na jej rzecz 1200 zł. W apelacji do Sądu Okręgowego, właściciel zarzucił min. brak prawidłowej reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej przed sądem. Wspólnota była bowiem reprezentowana przez dwie wybrane przez zarząd osoby, nie posiadające lokalu we wspólnocie mieszkaniowej oraz nie legitymujące się licencją zawodową zarządcy nieruchomości.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli we wspólnocie jest więcej niż siedem lokali, właściciele mają obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wyboru zarządu. Natomiast członkiem wybranego zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu w tej wspólnocie albo spoza niej. Sąd Okręgowy uznał, iż  przepis ten nie wprowadza żadnych szczególnych wymagań członkowi zarządu niebędącemu właścicielem lokalu we wspólnocie.Jednakże w doktrynie wyrażane są także poglądy, według których  członkiem zarządu bez licencji zarządcy może być tylko właściciel lokalu w tej wspólnocie albo osoba reprezentująca gminę jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej. Dopuszczalny jest wybór do zarządu osoby, która nie jest właścicielem, ale tylko gdy posiada licencję zarządcy nieruchomości.

W związku z tym Sąd Okręgowy zwrócił się do SN z pytaniem prawnym: Czy ważny jest wybór na członka zarządu wspólnoty osoby, która nie jest właścicielem lokalu w tej wspólnocie oraz nieposiadającej licencji zarządcy nieruchomości. W odpowiedzi na pytanie, SN stwierdził, iż do zarządu może zostać wybrana osoba, która nie jest ani właścicielem mieszkania we wspólnocie, ani też nie posiada licencji zawodowej zarządcy

Sygn. akt III CZP 96/11


Źródło: Sąd Najwyższy