Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Zwrot bonifikaty po zbyciu lokalu mieszkalnego

Sąd Najwyższy 30 marca 2012 r. wydał uchwałę, w której stwierdził, iż nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia i w ciągu 12 miesięcy przeznaczył środki uzyskane z jego sprzedaży na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego, znajdującego się na nieruchomości nabytej przed datą sprzedaży, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Uchwała ta stanowi odpowiedź SN na zagadnienie prawne zgłoszone przez Sąd Okręgowy w sprawie z powództwa Gminy Miasta T. przeciwko Ewie S. i Adamowi S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sąd Rejonowego, o treści:
Czy zbywca lokalu mieszkalnego uprzednio nabytego na zasadach określonych w art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ma obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji na podstawie art. 68 ust. 2 powołanej ustawy w przypadku, gdy środki pieniężne uzyskane z jego sprzedaży przeznaczył w ciągu 12 miesięcy na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego, znajdującego się na nieruchomości, której nabycie miało miejsce przed datą sprzedaży lokalu mieszkalnego objętego bonifikatą ( art.68 ust. 2 a pkt 5 w/w ustawy)?

Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, w literaturze zwraca się uwagę na to, iż ustawodawca jako zasadę przewidział obowiązek zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, w przypadku, gdy lokal mieszkalny został zbyty przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia ( art. 68 ust. 2 ustawy). Natomiast wyjątki zostały wskazane w ust. 2a tegoż przepisu. Przy wykładaniu przepisów, w których wskazano zasadę oraz przewidziano od niej wyjątki, powszechnie uznaje się, że wyjątki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco.
Zdaniem SN, gdyby ustawodawcy zależało na szerokim spektrum zwolnień od obowiązku zwrotu bonifikaty, to przy konstrukcji wyjątku z art. 68 ust. 2a pkt 5 powinien posłużyć się ogólnym zwrotem o przeznaczeniu środków pieniężnych w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży lokalu mieszkalnego „ na cele mieszkaniowe”. Jednakże ustawodawca ujął ten wyjątek dość wąsko i nie bez znaczenia jest tu sekwencja czasowa poszczególnych czynności prawnych. Dlatego też według SN, najpierw powinno mieć miejsce zbycie lokalu mieszkalnego nabytego na preferencyjnych warunkach od jednostki samorządu terytorialnego, a następnie nabycie kolejnego lokalu lub nieruchomości. Już samo bowiem wcześniejsze nabycie nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, tj. przed zbyciem lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy ( w niniejszej sprawie różnica ta wynosi prawie 8 lat), przesądza o obowiązku zwrotu kwoty równej bonifikacie.

Sygn. akt III CZP 4/12

Źródło: Sąd Najwyższy