Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Zebrania przedstawicieli nadal stanowią organ spółdzielni mieszkaniowej

10 maja 2012 r., Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej, która nie dopełniła w terminie obowiązków przewidzianych w art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 ze zm.), pozostało organem spółdzielni na podstawie dotychczasowego statutu.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął tym samym zagadnienie prawne- czy zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych nadal mogą podejmować uchwały w sprawach zastrzeżonych dla walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Zwrócił się o to do sądu rzecznik praw obywatelskich. Problem wiązał się z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie w 2007 r. Zgodnie z wprowadzonym wówczas nowym przepisem art. 8[1] ustawy, w spółdzielniach mieszkaniowych nie mogą - inaczej niż w pozostałych spółdzielniach  - działać zebrania przedstawicieli zastępujące walne zgromadzenie. Jeśli jednak spółdzielnia liczy ponad 500 członków, walne zgromadzenie może być podzielone na części.Ustawa, która tę zmianę wprowadziła, zobowiązała spółdzielnie mieszkaniowe do odpowiedniej zmiany swoich statutów najpóźniej do 30 listopada 2007 r. i zgłoszenia tych zmian - nie później niż do 30 grudnia 2007 r.- do Krajowego Rejestru Sądowego.Ustawa przewidywała, że do czasu zarejestrowania w KRS zmian statutów, w mocy pozostają postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli. Jednak nie wszystkie spółdzielnie w tym terminie zmieniły swoje statuty, tj. wykreśliły z nich zebranie przedstawicieli. W niektórych uchwały w sprawach należących do walnego zgromadzenia nadal podejmowało zebranie przedstawicieli.

W związku z tym powstały wątpliwości, czy takie uchwały są wiążące, czy podlegają uchyleniu przez sąd lub czy sąd powinien stwierdzić, że jako podjęte przez organ nieprzewidziany w przepisach, nie istnieją. Sąd Najwyższy dotychczas w kilku wyrokach uznał, że z ustawy nowelizującej nie wynika, by z dniem 1 stycznia 2008 r. zebrania przedstawicieli jako organ spółdzielni mieszkaniowej przestały istnieć (sygn. IV CSK 310/09, II CSK 32/11, II CSK 620/10, I CSK729/10). Z wyroków tych wynika, że sankcją za niewykreślenie ze statutu spółdzielni zebrania przedstawicieli może być ustanowienie przez sąd rejestrowy kuratora. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie wyboru władz spółdzielni. Jeśli do tego nie dojdzie, kurator może doprowadzić do likwidacji spółdzielni.Jednak nie wszystkie sądy podzielają stanowisko SN. Ta rozbieżność w orzecznictwie skłoniła rzecznika praw obywatelskich (RPO) do przedstawienia tego problemu pod rozwagę powiększonego składu siedmiu sędziów SN (skład zwykły to trzech sędziów SN).

Sąd Najwyższy w swojej nowej uchwale opowiedział się zatem za słusznością linii orzeczniczej prezentowanej dotychczas przez SN, potwierdzając, iż zebrania przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej, które nie spełniła w terminie obowiązków wynikająych ze znowelizowanej ustawy, zachowują przymiot organu spółdzielni.

Sygn. akt III CZP 84/11

Źródło: Sąd Najwyższy