Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Wspólnota mieszkaniowa może żądać zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu

6 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali.

Wydana przez SN uchwała stanowi odpowiedź na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu- "Czy w świetle art. 21 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wspólnota mieszkaniowa ma legitymację czynną do dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez osobę trzecią z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym członków wspólnoty mieszkaniowej, niesłużącej wyłącznie do użytku właścicieli lokali?"

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej jest przy tym ograniczona do spraw związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Sąd Okręgowy w Radomiu badając sprawę, powziął jednak wątpliwość czy do uprawnień wspólnoty można zaliczyć roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z części gruntu stanowiącego przedmiot współużytkowania wieczystego członków wspólnoty mieszkaniowej. Takie uprawnienie nie jest bowiem czynnością związaną z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne uznał, iż wspólnocie mieszkaniowej , przysługuje prawo żądania zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, do której posiada ona tytuł prawny. W imieniu wspólnoty mieszkaniowej z roszczeniem takim może wystąpić zarząd wspólnoty.

Sygn. akt III CZP 25/12

Źródło: Sąd Najwyższy