Lista wszystkich aktualności

SN o zapisie windykacyjnym

18 lipca br. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 46/12), w której stwierdził, iż zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe wymienione w art. 981[1] § 2 k.c. należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej.

Wspomniana uchwała stanowi odpowiedź na zagadnienie prawne przesłane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu o treści: Czy przedmiotem zapisu windykacyjnego, określonego w treści art.981[1] § 2 pkt 1 k.c. może być rzecz będąca w chwili sporządzenia testamentu przedmiotem ustawowej wspólności małżeńskiej?

W sprawie, której dotyczyło zagadnienie prawne, notariusz odmówiła klientowi sporządzenia zapisu windykacyjnego, na mocy którego miało dojść do przekazania jednemu ze spadkobierców udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, należącym do wspólnego majątku małżeńskiego klienta. Notariusz powołała się przy tym na art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, nie może nim rozporządzać, tak samo jak udziałem, po śmierci małżonka.

Klient złożył zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy przyznał rację skarżącego. W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, iż „ustawodawca posługuje się w przepisach prawa cywilnego pojęciem „rozporządzenia” (np. art. 92 § 1, 169 § 1 k.c.) i rozrządzenia (np. art. 923 § 1 zd. 2, 941 k.c.) w sposób konsekwentny i każdorazowo oznaczają one inny rodzaj czynności prawnych. Pojęcie „rozporządzenia” nie dotyczy nigdy czynności mortis causa. Zasadą polskiego prawa spadkowego jest swoboda testowania, a jej ograniczenia mogą wynikać tylko z wyraźnego brzmienia przepisów. Interes rodziny czy drugiego małżonka (chroniony przez art. 35 k.r.o.) nie jest w żaden sposób narażony przez dokonanie zapisu windykacyjnego składnika majątku wspólnego (czego chciał skarżący)”.

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okregowego we Wrocławiu , podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, stwierdzając, iż zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe wymienione w art. 981[1] § 2 k.c. należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej. W nowym numerze miesięcznika Nieruchomości i Prawo znajdzie się artykuł dotyczący szczegółów oraz skutków związanych ze wspomnianą Uchwałą Sądu Najwyższego

Uchwała SN z 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 46/12.

Źródło: Sąd Najwyższy