Lista wszystkich aktualności

SN o reklamie notariuszy

19 września br. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, w ramach nadzoru nad samorządem notarialnym,
na uchwałę szczecińskiej Izby Notarialnej z 23 marca 2012 r. dotyczącą autoreklamy.

Zaskarżona uchwała stanowiła, że informacje teleadresowe o kancelariach notarialnych będą zamieszczane wyłącznie w Internecie na koszt Izby i na zasadach określonych przez Izbę. W praktyce zabraniała więc notariuszom zamieszczania indywidualnych reklam, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie kodeksu etyki zawodowej notariusza. Jako podstawę prawną uchwały, izba notarialna wskazała  § 27 kodeksu etyki, zgodnie z którym „do działań nieuczciwej konkurencji  zalicza się również uprawianie reklamy osobistej, w jakiejkolwiek postaci".
Minister sprawiedliwości uznał, iz szczecińska Izba Notarialna przekroczyła swoje kompetencje, ponieważ  wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej należy do kompetencji Krajowej Rady Notarialnej. Ponadto, zdaniem ministra, przewinienia dyscyplinarne nie powinny być dookreślane uchwałami organów samorządu notarialnego.


Sąd Najwyższy przyznał rację argumentom Ministra sprawiedliwości i stwierdził, iż  Izba Notarialna w Szczecinie nie miała prawa wprowadzać ścisłych ograniczeń autoreklamy notariuszy, ponieważ są to kompetencje zastrzeżone dla Krajowej Rady Notarialnej.


Sygn. akt: III ZS 8/12

Źródło: Rzeczpospolita