Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Możliwe podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste w razie wyodrębnienia garażu

16 listopada 2012 r., Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego na cele parkingowe w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe stanowi wystarczającą przesłankę umożliwiającą zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podstawie art. 73 ust. 2a w zw. z art. 73 ust. 2 i art. 72 ust. 3 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).


W przedmiotowej sprawie, Prezydent Miasta P. wypowiedział powódce E.M. obowiązującą w wysokości 1% stawkę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w P. i zaoferował przyjęcie nowej stawki opłaty rocznej w wysokości 3%, uzasadniając podwyżkę ustanowieniem odrębnej własności lokalu użytkowego- garażu, z którym związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Powódka w ustawowym terminie zaskarżyła podwyżkę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako nieuzasadnioną. SKO uwzględniło odwołanie i ustaliło, że obowiązującą stawką procentową jest stawka 1%. Prezydent Miasta P. wniósł sprzeciw od powołanego orzeczenia SKO i sprawa została przekazana do rozpoznania sądowi rejonowemu, który także przyznał rację powódce. Wobec tego Prezydent Miasta P. wniósł apelację. Sąd Okręgowy powziął wątpliwość w trakcie rozpoznawania sprawy i zwrócił się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym: ​Czy w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego na cele parkingowe na nieruchomości oddanej wcześniej w użytkowanie wieczyste w celu mieszkaniowym zachodzi podstawa do zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przewidzianej art. 72 ust. 3 punkt 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) z 1% na 3% w trybie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 73 ust. 2a punkt 1 tej ustawy, jeżeli ustanowienie odrębnej własności tego lokalu nie spowodowało faktycznej zmiany przeznaczenia pomieszczenia stanowiącego ten lokal?

Sąd Najwyższy podzielił stanowisko pozwanego Prezydenta Miasta P. i przyznał, iż ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego na cele parkingowe w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe stanowi wystarczającą przesłankę umożliwiającą zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Uchwała SN z 16 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 62/12.

Żródło: Sąd Najwyższy.