Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Prawo głosu z udziału w nieruchomości wspólnej przysługuje niepodzielnie współwłaścicielom

12 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której uznał, iż prawo głosu wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z  odrębną własnością lokalu przysługuje niepodzielnie współwłaścicielom tego  lokalu.

Na tle sporu związanego z uchwałami wspólnoty mieszkaniowej i większością głosów niezbędną do ich uchwalenia, sąd apelacyjny zwrócił się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym o treści: Czy w przypadku, gdy wyodrębniony lokal stanowi przedmiot współwłasności kilku osób każdemu ze współwłaścicieli lokalu przysługuje odrębny samodzielny udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, czy też udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością danego lokalu przysługuje wszystkim współwłaścicielom łącznie?

Podniesiona w przedstawionym pytaniu kwestia nie została do tej pory rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego, natomiast w literaturze spotkać można dwa przeciwne stanowiska.

Według jednego, wyrażonego po raz pierwszy przez Jerzego Ignatowicza, (Komentarz do ustawy o własności lokali. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995 str. 89-90), podzielanego następnie przez Alfreda Golę i Juliusza Sucheckiego oraz Jerzego Pisulińskiego, w sytuacji gdy prawo własności lokalu przysługuje kilku osobom, każdy współwłaściciel uczestniczy w głosowaniu nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej samodzielnie, przy czym siła jego głosu jest określana jego udziałem we własności lokalu. Oznaczałoby to, że każdemu ze współwłaścicieli lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w wysokości jego udziału we współwłasności lokalu pomnożonej przez udział w nieruchomości wspólnej przypadający lokalowi, którego jest współwłaścicielem.

Przeciwne stanowisko, reprezentowane przez Romana Dziczka (Własność lokali. Komentarz, LexisNexis Warszawa 2010 str. 205 – 206) zakłada, że udział w nieruchomości wspólnej przysługuje łącznie wszystkim współwłaścicielom jednego lokalu, co oznacza, że w głosowaniu nad uchwałami wspólnoty powinien brać udział jeden przedstawiciel współwłaścicieli lokalu, głosujący w sposób uzgodniony między nimi, a w razie niemożności uzgodnienia jednolitego stanowiska współwłaściciele mogą zwrócić się do sądu w trybie przepisów o zarządzie rzeczą wspólną (art. 195 i nast. k.c.).

Sąd Najwyższy podzielił to drugie stanowisko i uznał, iż  prawo głosu wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z  odrębną własnością lokalu przysługuje niepodzielnie współwłaścicielom tego  lokalu.


Uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt  III CZP 82/12

Źródło: Sąd Najwyższy