Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Notariusz uprawniony do dodatkowej opłaty za wpis do księgi wieczystej

Sąd Najwyższy uchwałą z 8 marca 2013 r. (sygn. akt: III CZP 5/13) orzekł, że notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, do której zobowiązuje go art. 92 § 4 ustawy z 14.2.1991 r. Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.), ustalone zgodnie z art. 5 § 1 tej ustawy oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.). Uchwała SN stanowi odpowiedź na pytanie prawne czy notariusz sporządzający akt ma prawo do dodatkowej opłaty za skierowanie wniosku do sądu o wpis 
w księdze wieczystej, z którym zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Poznaniu. Zgodnie z przepisem art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i przesłać z urzędu sądowi wieczystoksięgowemu wypis aktu w terminie trzech dni od sporządzenia aktu. Wątpliwości dotyczyła kwestia czy notariusz może za tę czynność pobrać dodatkową opłatę. Z orzeczenia SN wynika, iż notariusz jest uprawniony do wynagrodzenia za wystąpienie z wnioskiem do sądu o wpis do księgi wieczystej.

Uchwała SN z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt: III CZP 5/13

Źródło: Sąd Najwyższy