Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Roszczenia współwłaścicieli

19 marca 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.

Zgodnie z art. art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W przypadku naruszenia wspomnianych obowiązków, współwłaściciel obowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i będzie odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany będzie także do zwrócenia pobranych od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Uchwała ta stanowi odpowiedź na pytanie prawne o treści: Czy w razie osobistego korzystania przez jednego ze współwłaścicieli z rzeczy wspólnej lub jej części w sposób niezgodny z określonym w art. 206 k.c. pozostałym współwłaścicielom przysługują przeciwko niemu roszczenia o rozliczenie uzyskanej w ten sposób korzyści wynikające z prawa rzeczowego, a jeżeli tak, to które przepisy księgi drugiej Kodeksu cywilnego są ich podstawą?​

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt III CZP 88/12.

Źródło: Sąd Najwyższy