Lista wszystkich aktualności

Uchwała SN: Niedopuszczalny wpis prokurenta działającego z członkiem zarządu do KRS

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14) orzekł, że ​niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

W dotychczasowym orzecznictwie sądów rejonowych dominują postanowienia akceptujące wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, w Dziale 2 Rubryka 3 – Prokurenci, nazwisk pojedynczych osób z adnotacją w polu 4. Rodzaj prokury: „prokura łączna z członkiem zarządu”. W niektórych sądach rejonowych (np. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna i Sądzie Rejonowym w Poznaniu) zdarzają się zarówno postanowienia odmawiające dokonania tego rodzaju wpisu, jak i przesądzające o dokonaniu go.


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt III CZP 34/14 rozstrzyna wątpliwości na tym tle i przesądza, iż niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. sygn. akt III CZP 34/14


Źródło: Sąd Najwyższy